Jesteś na: usługi
ofera_uslug_obrazek
 • porady prawne
 • pisma procesowe
 • opinie prawne
 • reprezentacja przed organami prawnymi
 • sprawy egzekucji należności
 • sprawy rozwodowe
 • sporządzanie umów
 • ikony_oferta

   

 • Kancelaria Adwokacka oferuje szeroki zakres usług prawnych obejmujących m. in.:

 •  

  ikona_cywilne

 • Prawo Cywilne:

  • sprawy o zapłatę,
  • sprawy o odszkodowania za szkody komunikacyjne i błędy w sztuce lekarskiej,
  • dochodzenie odszkodowań z oc i ac,
  • dochodzenie zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę,
  • dochodzenie roszczeń za szkody na osobie (uszkodzenia i urazy ciała) oraz za szkody na mieniu,
  • odszkodowania i wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
  • prowadzenie spraw z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy,
  • dochodzenie roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową sprzedaży, dostawy, komisu, dzieło,
  • dochodzenie roszczeń z umowy sprzedaży, umowy zlecenia, umowy o roboty budowlane i innych umów cywilnoprawnych,
  • ochrona dóbr osobistych,
  • sprawy dotyczące prawa spadkowego np. stwierdzenie nabycia spadku, nieważność testamentu, niegodność dziedziczenia, dział spadku,
  • sprawy dotyczące nieruchomości np. zasiedzenie, ochrona własności, rozgraniczenie, ustanowienie służebności drogi koniecznej,
  • windykacja należności,
  menu>>

  Prawo Rodzinne i Opiekuńcze:

  • prowadzenie spraw o rozwód i separację,
  • podział majątku dorobkowego małżonków,
  • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej,
  • sprawy o alimenty na rzecz dzieci, na rzecz małżonka po rozwodzie,
  • podwyższenie, uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
  • sprawy o ustalenie kontaktów rodzica z dzieckiem,
  • sprawy o egzekucję kontaktów,
  • sprawy o pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie władzy rodzicielskiej,
  • sprawy o wyrażenie zgody na wydanie paszportu dla dziecka oraz wyjazd za granicę,
  • sprawy o ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa.
  menu>>
 • Prawo Karne i Prawo Wykroczeń:

  • obrona we wszystkich stadiach postępowania (przygotowawczego, sądowego)
  • sprawy o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie,
  • sprawy o odroczenie wykonania kary, przedterminowe zwolnienie i przerwę w wykonaniu kary,
  • reprezentowanie interesów pokrzywdzonych – występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych oraz powodów cywilnych.
  menu>>
 • Prawo Handlowe i Gospodarcze:

  • stała obsługa prawna firm, spółek cywilnych i handlowych,
  • zakładanie, rejestracja, przekształcanie i rozwiązywanie spółek, stowarzyszeń,
  • przygotowanie, opiniowanie i analiza umów cywilnoprawnych,
  • dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
  • dochodzenie roszczeń o zwrot zadatku lub zaliczki,
  • prowadzenie spraw w postępowaniu nakazowym i upominawczym,
  • reprezentowanie w postępowaniu zabezpieczającym,
  • reprezentowani2 w postępowaniu egzekucyjnym.
  menu>>
 • Prawo Administracyjne:

  • redagowanie pism i skarg w związku z działalnością organów administracji państwowej oraz jednostek samorządu terytorialnego,
  • przygotowywanie opinii prawnych w sprawach zleconych przez klienta,
  • reprezentowanie klientów w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych.
  elżbieta_piskorska menu>>